اکتان

آموزش و دانلود منابع آموزشی شیمی و نفت و گاز

اکتان

آموزش و دانلود منابع آموزشی شیمی و نفت و گاز

بهترین وبلاگ وردپرسی مهندسین شیمی و نفت و گاز
اکتان
تبلیغات
پیوندهای روزانه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران با عنوان گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی............................. 2

1-1-تعریف مساله و اهمیت آن......................... 6

1-2- نتایج مهم پژوهش............................... 9

1-3- فصل‌های پایان‌نامه.............................. 9

فصل دوم: اصول و پارامترهای تاثیرگذار بر ایمنی جاده ها 12

2-1- تصادفات ترافیکی در سامانه حمل‌ونقل جاده ای ایران12

2-2- رابطه بین ایمنی و تحرک........................ 13

2-3- عوامل ایجاد تصادفات جاده ای................... 16

2-3-1- عامل انسانی................................. 16

2-3-2- عامل راه.................................... 19

2-3-3- عامل وسیله نقلیه............................ 24

2-3-4- عوامل محیطی................................. 25

فصل سوم: مروری بر مطالعاتپیشین..................... 28

3-1- آموزش ایمنی راه توسط تورهای تئاتری............ 29

3-2- آموزش ایمنی راه در مدارس...................... 35

3-3- اعمالمقرراتبرکاهشتصادفاتجاده‌ایدربرخیکشورهایاروپایی 43

3-4- نقشوتبییننکاتمحوریآموزشموتورسیکلت‌رانانباهدف افزایشایمنی................................................... 49

فصل چهارم: بررسی روشهای آموزش قوانین و رانندگی..... 56

4-1- بررسی اصول وروشهای آموزش ترافیک و قوانیندرکشورآلمان 57

4-1-1- گواهینامه برای هدایت وسائط نقلیه موتوری..... 59

4-1-2- طبقه بندی مجوزهای رانندگی (انواع گواهینامه های رانندگی) در آلمان........................................... 64

4-1-3-تمرینات وامتحان رانندگی یک متقاضی دریافت گواهینامه64

4-1-3- آشنایی وآموزش ضوابط ومقررات وقوانین عمومی... 65

4-2- روشهای آموزش رانندگیدرکشورآمریکا.............. 68

4-2-1- انواع گواهینامه رانندگی..................... 68

4-4- روشهای آموزش رانندگی درژاپن................... 75

4-4-1- عناوین برنامه های آموزشی.................... 75

4-3-2- تدابیر ایمنی ترافیک در سطح کشور ژاپن........ 77

4-3-3- آموزش ایمنی رانندگی درمؤسسه آموزش مرکزی ژاپن78

4-3-4- صدورگواهینامه درژاپن........................ 83

4-4- روشهای آموزش رانندگیوکسب گواهینامه رانندگی درایران87

4-4-1- مراحل آموزش هنرجویان درآموزشگاههای کشور..... 88

4-4-2- آزمایشات رانندگی............................ 88

4-4-3- منابع آموزشی................................ 89

4-4-4- صدورگواهینامه رانندگی....................... 90

فصل پنجم: بررسی متدولوژی آموزش ایمنی راه........... 97

5-1- بررسی متدولوژی آموزش ایمنی.................... 97

5-1-1- مفهوم آموزش ایمنی راه....................... 99

5-1-2- آموزش مستمراصول ایمنی راه................... 101

5-2- اعمال قوانین و مقررات....................... 143

5-2-1-تعیین عوامل و پارامترها مؤثر در نحوه اجرای اعمال قوانین ومقررات............................................ 144

5-2-2- اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت براجرای آنها 146

نمونه موردی آمارگیری انجام شده در زمینه نقش آموزش و اجرای قوانین در فرهنگ عبور و مرور............................... 150

دور نمای آینده تصادفات و راه های برون رفت.......... 163

مقدمه.............................................. 164

بخش اول: وضعیت عمومی محیط ترافیکی کشور............. 165

1-1: وسیله نقلیه................................... 165

1-2: انسان......................................... 165

1-3: راه........................................... 166

1-4 مدیریت ترافیک.................................. 166

1-5 خسارات عمومی ناشی از ترافیک در کشور............ 166

1-6 چالشهای عمومی محیط ترافیکی کشور................ 167

بخش دوم

2-1 وضعیت تصادفات کشور از نگاه آمار (83-87)........ 168

2-2-1 شاخص شدت تصادفات............................. 169

2-2-2 شاخص نسبت تعداد تلفات به مجموع تعداد تلفات و مجروحین 170

2-2-3 شاخص ریسک ترافیک............................. 172

بخش سوم : مقایسه با سایر کشور...................... 175

مقایسه شدت تصادفات................................. 176

بخش چهارم: مقایسه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی تصادفات جاده ای................................................. 178

4-1 پیامدهای اقتصادی............................... 178

4-2 پیامدهای تلفات انسانی.......................... 180

4-3 پیامدهای اجتماعی و روانی....................... 181

بخش پنجم: راههای برون رفت.......................... 182

5-1 : راه برون رفت از این معضل اجتماعی در جمله زیر خلاصه می شود................................................... 182

5-2 :رویکردها و راهبردها.......................... 185

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات..................... 192

6-1- خلاصه و نتیجه‌گیری.............................. 192

6-2- پیشنهادات برای ادامه تحقیق.................... 200

منابع و مآخذ....................................... 208

فهرست منابع فارسی.................................. 208

فهرست منابع لاتین................................... 209

 

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

شکل 1-1: نمودار تصادفات در آسیا، آفریقا و کشورهای توسعه یافته را در مقابل تعداد مرگ و میرها......................... 3

شکل(1-2): مدل رگرسیون تعداد کشته‌ها در طی سال....... 5

شکل (3-1): موقعیت خط عبور.......................... 51

شکل(5-1) : تعریف آموزش ایمنی راه................... 100


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول(1-1): آمار تصادفات، تلفات، مجروحین، شاخص شدت تصادفات و درصد تغییر هر یک طی سالهای 78 تا 83..................... 4

جدول (3-1) :نسبتفایدهبههزینهراهبردهایمختلفافزایشایمنیدرنروژ................................................... 49

جدول (1-4): نمره بندی نحلفات رانندگی............... 74

جدول (5-1): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی پرسنل پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی برون ‌شهری............. 105

جدول (5-2): دروس مورد نیاز جهت دوره بازآموزی پرسنل واحدهای صدور گواهینامه.......................................... 106

جدول (5-3): دروس مورد نیاز جهت دوره آموزشی سیستم‌های پردازش اطلاعات تصادفات جاده‌ای.............................. 107

جدول (5-4): مفاد آموزشی دوره ایمنی در ترافیک جهت آموزش معاونین راهنمایی و رانندگی مناطق........................... 108

جدول (3-5): مفاد آموزشی مورد نیاز برای مربیان تعلیم رانندگی 109

جدول (3-6): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت بازآموزی مسئولین فنی شرکت‌های حمل و نقل بار.............................. 113

جدول (5-7): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت مسئولین فنی شرکت‌های حمل و نقل بارهای ویژه.................................... 114

جدول (5-8): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت مسئولین فنی شرکت‌های حمل و نقل مسافر.......................................... 115

جدول (3-9): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی پرسنل تیم‌های امدادرسانی پزشکی شبکه راه‌ها........................ 116

جدول (5-10): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی تیمهای امدادرسانی فنی راه‌ها............................... 117

جدول (5-11): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی معلمین مدارس.............................................. 120

جدول (5-12): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی کارشناسان مراکز معاینه فنی خودروها........................... 121

جدول (5-13): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت داوطلبین شرکت در آزمون اخذ گواهینامه پایه 2............................... 125

جدول (5-14): روش‌های تکمیلی آموزش رانندگان.......... 126

جدول (5-15): مفاد آموزشی لازم جهت دوره تعلیم رانندگی رانندگان حرفه‌ای............................................. 127

جدول (5-16): روش‌های تکمیلی آموزش رانندگان حرفه‌ای 128

جدول (5-17): مفاد آموزشی مورد نیاز رانندگان حمل محمولات ویژه 129

جدول (5-18): حداقل مفاد آموزشی و بروشورها و نوارهای کاست جهت ارائه به مراجعین دوائر راهنمایی و رانندگی.......... 130

جدول(5-19): مفاد آموزشی و بروشورها و نوارهای کاست آموزشی جهت ارائه به مراجعین مراکز معاینه فنی خودروها.......... 131

جدول (5-20): حداقل مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی متخلفین ترافیکی.................................... 132

جدول (5-21): حداقل مفاد آموزشی بروشورها و نوارهای کاست آموزشی جهت رانندگان ترانزیت............................... 133

جدول (5-22): روش‌های آموزش کودکان قبل از سنین مدرسه و دانش‌آموزان................................................... 136

جدول (3-23): حداقل مفاد آموزشی بروشورها و گاهنامه‌ها و نشریات مربوط به مسافرین................................... 138

دانلود فایل

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی